Projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych - Białystok

  
Nasza firma zajmuje się wykonywaniem dokumentacji projektowych z zakresu:
 • sieci, przyłączy i instalacji gazowych, 
 • sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych, 
 • węzłów cieplnych,
 • sieci CO, 
 • sieci kanalizacji deszczowej, 
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  i tłocznej wraz z instalacjami
  i przyłączami, 
 • odwodnień, 
 • przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 • kosztorysy.

Opracowujemy:
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • operaty wodnoprawne,
 • projekty zjazdów,
 • projekty organizacji ruchu.

Wykonujemy instalacje, przyłącza, sieci zewnętrzne.